درماندگی آموخته شده

شهریور 6, 1395
سلیگمن

درماندگی آموخته شده (راهکارهای مقابله با درماندگی آموخته شده)

درماندگی آموخته شده چیست؟ درماندگی آموخته شده(learned helplessness)، مفهومی آشنا در روانشناسی و اتفاقی متداول در زندگی روزمره انسانهاست. این عبارت (درماندگی آموخته شده) رو برای […]
ثبت نام دوره رایگان تحول فردی
GET IT NOW
500% MORE SUBSCRIBERS
EFFICIENCY
BOOST YOUR SALES
CREATIVITY
INSPIRE YOUR VISITORS
BE UNIQUE
CREATE UNIQUE POPUPS